DEPARTMENT OF CHEMISTRY
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS

The M. Sc Class of 2000

SI. No Name
1. Anando D
2. Anju M Pillai
3. Chandrasekhar MV
4. VT Damodaran
5. TJ Dhilip Kumar
6. JR Helen
7. Hema D
8. Hema M
9. T Jose
10. Kala C
11. V Kalpana
12. R Kanagadara
13. Karthik V
14. TN Kartika
15. Madduri Srinivasa Rao
16. BR Madhavan
17. V Prabhu Raja
18. Ramya N
19. Rangadorai DP
20. S Sarat Chandra
21. Sreejith K
22. K Sripriya
23. Suchita Deoram Chaudhari
24. Sukunath N
25. Vasumathy R